We do better when we know

หลักปฏิบัติ 10 ประการในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

หลายท่านที่มีความรักต่อสุนัข หรือสัตว์ประเภทอื่นๆ และต้องการนำเขามาอุปการะ มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว หมอผู้เขียนอยากจะแนะนำหลักการปฏิบัติง่ายๆ 10 ข้อ เพื่อให้เจ้าของเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่เป็นปัญหาต่อสังคม

1.มีอาหารที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความสมดุลทางโภชนาการ

2.มีน้ำสะอาดตั้งไว้ให้กินตลอดเวลา

3.จัดให้มีที่นอนอันเหมาะสม

4.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว

5.ให้การป้องกันโรคและปรสิตทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

6.แสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ เช่น การจดทะเบียน หรือแสดงความรับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น

Image from luckypet.com

7.จัดให้สัตว์เลี้ยงอยู่ภายในเขตรับผิดชอบ ไม่ก่อกวนเกิดความรำคาญให้ผู้อื่น

Image from heartsofpets.com

8.หากสัตว์เลี้ยงขับถ่ายในที่สาธารณะ กรุณาเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย

Image from poochventures.com

9.ฝึกคำสั่งพื้นฐาน

Image from cesarsway.com

10.พาไปทำหมันเมื่อไม่ต้องการมีลูก (*ข้อนี้สำคัญมาก*)

สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
Latest posts by สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต (see all)